PoWtŚrCzPtSoNd
0102 0304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

FIO 2015 ogłoszone

Piątek, 2 stycznia, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Organizacjom pozarządowym w przygotowaniu projektów pomogą pracownicy Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości.

 

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

 

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 

Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

 

Maksymalny czas realizacji projektu:

- dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

- dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty. Konkurs obejmuje nabór ofert na trzy Priorytety.

 

Wysokość wnioskowanej dotacji:

- dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł

- dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł)

- w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4: od 20 tys. zł. do 750 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

 

Wymagany wkład własny:

 

Wartość dotacji

Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie (oraz Komponent Działań Systemowych)

Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

 

 

Termin składania ofert: od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

 

Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach:

- złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO

- wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 r. (oferty w Komponencie muszą być składane przez ePUAP).

Do wersji papierowej (lub złożonej przez ePUAP) należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do 19 stycznia 2015 r. do godz.16:15.

Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do 19 stycznia 2015 r. na podany poniżej adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie.

 

Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: FIO 2015.

 

Portal ePUAP jest dostępny pod adresem http://epuap.gov.pl

 

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2015 r.

 

Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO na rok 2015.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

 

Pracownicy Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości zapraszają serdecznie na doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie przygotowania projektów. Doradztwo jest realizowane po wcześniejszym umówieniu w godzinach pracy Inkubatora (poniedziałek - piątek 8:00-20:00). Zapisy na doradztwo bieżące i księgowe prowadzone są pod numerem telefonu 602 502 478, 668 573 952 bądź mailowo inkubator.dg@gmail.com