PoWtŚrCzPtSoNd
01 02030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Ostatnie posiedzenie RDPPMDG kadencji 2013-2015

Środa, 1 lipca, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Górniczej odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2013-2015. Przedmiotem spotkania były m.in. podsumowanie prac Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, omówienie standardów funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego i przedstawienie propozycji rekomendowanego Regulaminu pracy RDPPMDG, zasady funkcjonowania świetlic środowiskowych w Dąbrowie Górniczej po 2015 r. oraz zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na działania związane ze sportem, kulturą, rekreacją i turystyką.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus – Oberc – Stowarzyszenie SOMA/ DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Marzena Łykowska- SBP/DFOP, Joanna Mizera – Naczelnik WZA, Grzegorz Przewieźlik - Radny Rady Miejskiej, Agnieszka Zagrodnik - TPDG/DFOP, Bogdan Zandecki – NEURON/DFOP, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza – Pan Zbigniew Podraza oraz przedstawicielka BOP – Magdalena Mike.

 

W pierwszej części spotkania Pan Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza wręczył Członkom Rady podziękowania za pracę w Radzie i zaangażowanie w proces wzmacniania wspólnoty partycypującej Dąbrowy Górniczej.

 

W dalszej części spotkania Magdalena Mike, BOP, przestawiła podsumowanie prac Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. W latach 2013-2015 Rada spotkała się na XIV posiedzeniach, podjęła 12 uchwał. Prace RDPPMDG dotyczyły głównie opiniowania i współtworzenia dokumentów strategicznych dla III sektora takich jak roczny program współpracy, program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Rada dyskutowała także nad kwestiami związanymi z konsultacjami społecznymi i budżetem partycypacyjnym. Przedstawiciele RDPPMDG braki także aktywny udział w wypracowaniu standardów działalności Rad Pożytku Publicznego w ramach projektu „Splot rad dla Rad”.

 

Kolejnym tematem poruszanym podczas Rady było omówienie standardów funkcjonowania RDPP i przedstawienie propozycji rekomendowanego Regulaminu pracy RDPPMDG. Pani Magdalena Mike zapoznała zebranych z wnioskami ze szkolenia Rady w dniach 15-16.05.2015, które opracował Pan Piotr Buczek z BARIS-u. Z informacji przedstawionych w sprawozdaniu wynika, iż RPP realizuje w praktyce większość standardów rekomendowanych w publikacji „Splot rad dla Rad”. Szczegółowe informacje dot. spełnianych standardów dostępne są w sprawozdaniu ze szkolenia. Pani Mike zaprezentowała także propozycję regulaminu pracy  RDPPMDG.

 

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr 2/RDPPMDG/2015 w sprawie: rekomendacji dot. przyjęcia Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza przez Radę kadencji 2015-2017. Członkowie RPP wnioskowali także, aby nowa Rada wdrożyła większość proponowanych w standardach zapisów, dostosowując je do potrzeb własnych.

 

Ostatnią część Rady wypełniły kwestie związane ze zgłoszonymi przez organizacje pozarządowe zapytaniami dotyczącymi zasady funkcjonowania świetlic środowiskowych w Dąbrowie Górniczej po 2015 r. oraz zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na działania związane ze sportem, kulturą, rekreacją i turystyką. Pierwsza kwestia zgłoszona została przez organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego w roku 2015. Podmioty zwróciły się do RDPPMDG z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania placówek w Dąbrowie Górniczej oraz pomoc w uzyskaniu od WZA interpretacji zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W opinii prowadzących placówki brak jednoznacznych wytycznych Gminy w zakresie dokumentacji niezbędnej do rejestracji placówki powoduje niemożność skorzystania z dodatkowych funduszy (m.in. ROPS, MPiPS), które  mogłyby wesprzeć przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktykę uzależnień w środowisku lokalnym.

 

Członkowie Rady po wysłuchaniu opinii w przedmiotowej sprawie Pani Joanny Mizery – Naczelnik WZA/członek RDPPMDG rekomendowali: dokonanie diagnozy stanu obecnie funkcjonujących świetlic środowiskowych, dokonanie diagnozy potrzeb wsparcia środowiska lokalnego poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego przy okazji prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej oraz włączenie się organizacji pozarządowych w prace nad przygotowania projektów  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada rekomendowała ponadto nadzór nad w/w kwestią członkom  Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w kadencji 2015-2017 (Rekomendacja nr 1 RDPPMDG/2015).

 

Drugą wniesioną w program obrad przez przedstawiciela organizacji pozarządowych kwestią było przyznawanie przez MOPS dofinansowania ze środków PFRON na działania związane ze sportem, kulturą, rekreacją i turystyką. W opinii zgłaszającego brak w tej kwestii jasnych i przejrzystych zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania, co w opinii NGO powoduje dowolność interpretacji w zakresie wsparcia.

 

Członkowie Rady po wysłuchaniu stanowiska  przedmiotowej sprawie Pani Joanny Mizery – Naczelnik WZA/członek RDPPMDG rekomendowali: wypracowanie zasad  przyznawania i rozliczania dofinansowania ze środków PFRON na wzór ofert składanych w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powołanie grupy roboczej organizacji pozarządowych ds. wypracowania zasad, kontakt z przedstawicielami MOPS oraz przedstawicielami Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej. Rada rekomendowała ponadto nadzór nad w/w kwestią członkom  Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w kadencji 2015-2017 (Rekomendacja nr 2 RDPPMDG/2015).

 

Galerię z posiedzenia można znaleźć na stronie miejskiej.