PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
0506070809 1011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

II posiedzenie Rady Pożytku nowej kadencji

Piątek, 9 października, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 5 października 2015 r. w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej odbyło się drugie posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017.

 

Przedmiotem spotkania było omówienie konsultacji i zaopiniowanie programów, które przygotowywane były na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 359.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: przygotowania projektów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Nr 330.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz wieloletniego programu.

 

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady:  Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Joanna Mizera – Naczelnik WZA, Grzegorz Przewieźlik - Radny Rady Miejskiej,  Jacek Różycki – Polskie Towarzystwo Kulturalne/DFOP oraz przedstawicielka BOP – Magdalena Mike.

 

 

W pierwszej części spotkania dyskutowano nad Regulaminem pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Członkowie Rady zaproponowali modyfikację zapisów dotyczących sprawozdawczości ze spotkań Rady, w zaproponowanej wersji § 4 pkt. 6 przyjął  brzmienie: Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół sporządzony przez pracownika Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wysyłany jest za pomocą poczty elektronicznej do Członków Rady, którzy w 48 h zatwierdzają jego treść. W przypadku braku informacji zwrotnej uznaje się  przyjęcie protokołu przez tzw. milczącą zgodę. Protokół w  wersji papierowej  podpisuje Przewodniczący w terminie 14 dni od daty posiedzenia RDPPDG.

 

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę Uchwała nr 3/RDPPMDG/2015 w sprawie: przyjęcia  Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

W dalszej części spotkania Pani Magdalena Mike, BOP,  przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 359.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: przygotowania projektów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pani Joanna Mizera, Naczelnik WZA, przedstawiła kolejne etapy prac nad wyżej wymienionymi programami. W roku 2015 po raz pierwszy w/w dokumenty były przygotowywane we współpracy z podmiotami społecznymi. Organizacje pozarządowe wnosiły uwagi na każdym z etapów, brały także udział w prezentacji Programów podczas spotkania branżowego w dniu 14 września br. organizacje pozarządowe zgłosiły chęć otrzymania odpowiedzi na przedstawione uwagi na piśmie oraz prosiły o informację nt. dystrybucji środków z tzw. korkowego.

 

Członkowie Rady wcześniej otrzymali projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 za pomocą poczty elektronicznej.

 

Po zapoznaniu się z informacjami Członkowie Rady w formie Uchwał pozytywnie zaopiniowali oba projekty; podjęli Uchwałę nr 4/RDPPMDG/2015 w sprawie: zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016" oraz  Uchwałę nr 5/RDPPMDG/2015 w sprawie: zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016".

 

Następnym punktem spotkania było omówienie Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Nr 330.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz wieloletniego programu. Pani Magdalena Mike, BOP, przedstawiła zebranym zarówno przebieg poszczególnych etapów przygotowania dokumentów, jak i zapoznała zebranych z ostateczną wersją dokumentu, z którym Członkowie Rady mogli zapoznać się wcześniej w wersji elektronicznej.

 

Po wysłuchaniu informacji nt.  Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Członkowie Rady podjęli Uchwałę nr 6/RDPPMDG/2015 w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

 

Pan Piotr Drygała, Kierownik BOP, poinformował zebranych, że nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu rad pożytku, jednakże dotyczą one rad powołanych po 9 listopada 2015 r. Zaproponował również szkolenie dla Członków Rady z zakresu zmian w w/w ustawie podczas następnego posiedzenia RDPPMDG.

 

W wolnych wnioskach Członkowie Rady zostali poinformowani o bieżącej ofercie Inkubatora, planowanym na dni 6-7 listopada 2015 r. wyjazdowym posiedzeniu DFOP oraz planowanej na 20 października 2015 r. konferencji senioralnej.

 

Na tym spotkanie zakończono.