PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
0708 0910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Kolejna Rada za nami

Wtorek, 8 marca, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 29  lutego 2016 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w  Dąbrowie Górniczej odbyło się szóste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było zaopiniowanie zasad i trybu IV Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, przedstawienie informacji nt. dotacji ze środków Urzędu Miejskiego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawienie zasad użytkowania lokali i sal w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Grzegorz Przewieźlik - Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,   przedstawicielka BOP – Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Piotr Drygała, BOP, omówił projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok. P. Drygała podkreślił, iż prezentowany model jest efektem działań ewaluacyjnych prowadzonych w grudniu ubiegłego roku, jak również dwóch warsztatów: eksperskiego i z udziałem mieszkańców. W zaproponowanym projekcie uchwały zmianie uległy zasady dotyczące weryfikacji projektów zgłaszanych na terenach jednostek organizacyjnych miasta. Wszystkie pomysły mieszkańców związne z tymi miejscami będą obligatoryjnie konsultowane przez Radę Działaności Pożyrtku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. W procedurze utrzymane zostało wyłączenie obszarów ogólnomiejskich, które z uwagi na swoje przeznaczenie mają zostać objęte innymi procesami konsultacyjnymi. Dodany został również katalog projektów, które nie mogą być zgłaszane w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W tegorocznej edycji również obowiązkowo będzie trzeba dołączyć mapkę z lokalizacją projektu oraz zgodę podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.Liczba dzielnic nie ulegnie zmianie (35). Tym nie mniej, na wniosek mieszkańców dzielnica Tworzeń zwiększyła swój zasięg.


Nie zmienił się formularz składania projektów oraz sześciodniowy termin głosowania. Uwzględniono natomiast propozycję wprowadzenia progu frekwencyjnego przy głosowaniu. Do relizacji przejdą te projekty, które osiągnęły co najmniej 5% próg poprcia mieszkańców dzielnicy. 

 

Po wysłuchaniu prezentacji P. Drygały Rady Działalności Pożytku Publicznego Dąbrowa Górnicza  zaopiniowała pozytywnie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok (Uchwała nr 1/RDPPMDG/2016 z dnia  29  lutego 2016 r.).

 

W dalszej części posiedzenia Magdalena Mike, BOP, przedstawiła zebranym informacje nt. dotacji ze środków Urzędu Miejskiego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Zaprezentowała także członkom Rady stanowisko Stowarzyszenia CIVITAS dotyczące załączników do sprawozdań końcowych z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu gminy. W stanowisku organizacja postuluje, aby zrezygnować od 2017 r. z konieczności dołączania do sprawozdania kserokopii wszystkich dokumentów księgowych oraz list obecności, a jedynie oświadczenie, że są one dostępne na żądanie.

 

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Dąbrowa Górnicza przychylili się do stanowiska Stowarzyszenia CIVITAS rekomendując brak konieczności dołączania załączników do sprawozdań końcowych z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (Rekomendacja nr 1/RDPPMDG/2016 z dnia 29  lutego 2016 r.). Dodatkowo M.Mike przedstawiła zebranym stanowisko MPiPS w przedmiotowej sprawie.

 

Natępnie Magdalena Mike zapoznała zebranych z propozycją rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

W ostatnim punkcie spotkania M.Mike zapoznała zebranych z zasadami użytkowania pomieszczeń oraz sal w Centrum Aktywności Obywatelskiej, zapraszając jednocześnie zebranych na sobotę z dąbrowskimi OPP (19 marca) i drzwi otwarte ngo (16 kwietnia).

 

Na tym spotkanie zakończono.