PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11 121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Konkurs Ministerstwa Kultury

Poniedziałek, 11 lipca, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - Część „A” na wizyty studyjne. Nabór projektów odbywa się od 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli.

 

Dostępne środki w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „a” dla Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury. Nawiązanie partnerstwa może zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG w perspektywie finansowej 2014-2021 lub innych europejskich źródeł.

 

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Dofinansowanie przyznawane jest na jedno z dwóch kwalifikujących się rodzajów Wizyt Studyjnych:

1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie

2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce

Instytucja może złożyć w konkursie maksymalnie 3 wnioski. Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę na terenie jednego kraju (Polska, Norwegia, Islandia lub Liechtenstein). Każdy ze złożonych wniosków będzie podlegał indywidualnie ocenie formalnej, a w przypadku uzyskania dofinansowania będzie przedmiotem oddzielnej umowy.

 

2. Uprawnieni wnioskodawcy

O dofinansowanie na Wizyty Studyjne mogą ubiegać się wyłącznie polskie podmioty o następującej osobowości prawnej:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;

uczelnie publiczne (w przypadku działań realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);

 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

W celu odbycia Wizyty Studyjnej wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Podmioty z Państw-darczyńców kwalifikujące się do udziału w działaniu:

 • instytucje kultury;

- artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckie colleges;

 • samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym, w tym: wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uczelniach publicznych oraz wydziały artystyczne i wydziały związane z kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uniwersyteckich colleges i uniwersytetach specjalistycznych;
 • archiwa;
 • jednostki samorządowe;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury;
 • podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury.

 

3. Czas trwania pojedynczej wizyty i liczba osób

1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie

Wizyta może zakładać udział maksymalnie 3 osób z polskiej instytucji delegującej i może trwać od 1 do 5 dni kalendarzowych (w zależności od liczby spotkań) i dodatkowo maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 30 dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku do Operatora, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 kwietnia 2017.

2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce

Wizyta może zakładać udział maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji delegujących z Państw-darczyńców (maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji) i może trwać od 1 do 3 dni kalendarzowych i dodatkowo maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 30 dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku do Operatora, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 kwietnia 2017.

 

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie Wizyt Studyjnych

Całkowita alokacja (środki z funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 268 854 EUR. Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Całkowita dostępna wysokość środków może zostać powiększona o środki niewykorzystane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

 

5. Dofinansowanie Wizyty Studyjnej

Dofinansowanie otrzymane na realizację Wizyty Studyjnej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „a” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Kurs przeliczeniowy dla Wizyt Studyjnych wynosi: 4,3686 PLN/EUR

 

6. Koszty kwalifikowalne w ramach Wizyty Studyjnej

Dotacja będzie wyliczana na zasadzie ryczałtu według następujących stawek:

 • koszty podróży, w tym transport lokalny i ubezpieczenie w wysokości 500 EUR dla jednego uczestnika wizyty, tj. 2 184 PLN;
 • koszty utrzymania w wysokości 250 EUR za dzień dla jednego uczestnika wizyty, tj. 1 092 PLN.

Dotacja zostanie przeliczona i wypłacona Wnioskodawcy w PLN po kursie dla naboru.

 

7. Kryteria wyboru projektów

Każdy wniosek zostanie poddany weryfikacji formalnej przez Operatora Programu zgodnie z kryteriami administracyjnymi i kryteriami kwalifikacji.

Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Sprawdzającej (zobacz pkt. Dokumenty do pobrania - dokumenty aplikacyjne).

Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla działania podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

8. System płatności i raportowanie

Płatność zaliczkowa w wysokości do 50% całkowitej kwoty dofinansowania płatna będzie w terminie 20 dni roboczych po podpisaniu Umowy finansowej. Płatność bilansująca w wysokości do 50% całkowitej kwoty dofinansowania, płatna będzie po akceptacji Raportu końcowego.

Końcowe rozliczenie działania odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie dołączenie Oświadczenie wszystkich zaangażowanych instytucji zagranicznych o zrealizowaniu zaplanowanego zakresu działania.

 

9. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 6 lipca 2016 do czasu wyczerpania puli środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu, jednak nie później niż do 30 marca 2017 r., do godz. 16.00.

Wniosek w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (tj. List Intencyjny i Pełnomocnictwo - jeśli dot.) musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 1 egzemplarzu do Operatora Programu na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • wniosek o dofinansowanie Wizyty Studyjnej z Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „a” w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014;
 • pełna nazwa Wnioskodawcy;
 • adres Wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs