PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
2223 2425262728
293031

Udostępnij:

Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej

Wtorek, 23 sierpnia, 2016, #Aktualności

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza na podstawie  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 roku poz. 217 z późń. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych  Dąbrowy Górniczej. Etap I, działania w OBSZARZE TEMATYCZNYM 3: Przygotowanie i przeprowadzenie programu pilotażowego na rzecz mieszkańców wybranych obszarów rewitalizacji  Dąbrowy Górniczej szczególnie zagrożonych marginalizacją z powodu wieku, w tym niepełnosprawności. Sugerowane miejsce pilotażu: Priorytetowy Obszar Rewitalizacji  Osiedle Mickiewicza/Norwida. Otwarty nabór będzie odbywał się na zasadach zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania kandydatów na Partnera.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego  przygotowania i realizacji projektu: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych  Dąbrowy Górniczej. Etap I, w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Szczegóły ogłoszenie na stronie BIP.