Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.15.2014

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.15.2014 o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 22.04.2014
Termin zakończenia konsultacji: 22.05.2014

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce:  "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój 218, II piętro
tel. 032 295 67 26

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Katarzyna Szynkowska, Podinspektor  Wydziału Urbanistyki i Architektury,
pokój 218, tel. 032 295 67 26,
kszynkowska@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2013 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
  2. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2010 r.
  • Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.245.3727)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz:

Aleksandra Śliwa
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury