Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.38.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.38.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   28.02.2020
Termin zakończenia konsultacji:   09.03.2020Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Oświaty
pokój nr 228, II piętro,
tel. (032) 295 – 68 – 35, e-mail: oswiata@dg.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Marta Bobrowska - Juroff
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty
pokój nr 228, II piętro, tel. (032) 295 – 68- 35
e-mail: oswiata@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl
 

Pobierz:

- Ogłoszenie

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacjiPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Z-ca Naczelnika

Wydziału Oświaty
Marta Bobrowska - Juroff