Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.45.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.45.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" - konsultacje zakończono.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.09.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 09.10.2020 r.


 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
"www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
"ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej - Centrum Aktywności Obywatelskiej  w Dąbrowie Górniczej (ul. Sienkiewicza 6a) pok. 9
tel. 668 573 952, mail: cao@dg.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Mike - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
tel. 668 573 952, mail: cao@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Pobierz:
- Ogłoszenie o konsultacjach

- Program na rok 2021

- Wniosek o zgłoszenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacjiPodstawa prawna:
"Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015 r.
"Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
"Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Magdalena Mike