Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.62.2020

Ogłoszenie nr WOP.526.3.62.2020 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej zamieszkującej w Dąbrowie Górniczej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:        01.12.2020 r.

Termin zakończenia konsultacji:       09.12.2020 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

www.bip.dg.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

www.ngo.dg.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:     

Wydział Polityki Społecznej, pokój 224, II piętro, tel. 32 295 96 05, mbialek@dabrowa-gornicza.pl

 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:  

Marzena Białek-Bednarska - Inspektor, pok. 224, II piętro, tel. 32 295 96 05, mbialek@dabrowa-gornicza.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:     

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2020 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

  • w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
  • w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 

Pobierz:

Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt uchwały

Wniosek o rozpatrzenie

- Informacja z przeperowadzonych konsultacji

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.

Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057).

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Natalia Wierzelewska