Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.4.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.4.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12.02.2021r.


Termin zakończenia konsultacji: 22.02.2021r.
 


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"

www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
pokój nr 108, piętro 1, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6aOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:Jakub Leszczyński, pokój nr 108, piętro 1, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, tel. 518 270 597, e-mail: jleszczynski@dg.plSposób wnoszenia uwag i opinii:Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2021r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",- w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.plPodstawa prawna:
 


- Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 02.12.2015r.,- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2010.245.3727)- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

 

Pobierz:

Ogłoszenie o konsultacjach

- Projekt Uchwały

Wniosek o rozpatrzenie

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji