Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.7.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.7.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:

23.02.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji:  

03.03.2021 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  

Wydział Infrastruktury Miejskiej, pok. 315
/piętro III/, tel. (32) 295-67-86
e-mail: kskrzyniarz@dg.pl
mcisowski@dg.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Katarzyna Skrzyniarz - Podinspektor
Marcin Cisowski - Inspektor
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
3 piętro, Pok. 315 Tel. (032) 295-67-86      
e-mail: kskrzyniarz@dg.pl
mcisowski@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii: Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 03.03.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Do pobrania:

- Ogłoszenie

- Projekt Uchwały

- Wniosek o rozpatrzenie uwag i opinii

- Informacja z przeprowadzonych konsultacji


Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
 
 


Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Miejskiej

Arkadiusz Grządziel