Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.9.2021

Ogłoszenie nr WOP.526.3.9.2021 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie Fabryki Pełnej Życia.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:
01.04.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji:  
21.04.2021 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",

- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego".

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.  32 295 69 44

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Jakub Skarszewski, Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
tel. 32 295 69 44, e-mail: jskarszewski@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2021 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a)w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,

b)w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Do pobrania:


Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 02.12.2015 r.

- Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).


*W przypadku projektów aktu prawa miejscowego sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opinie oraz uwagi będą rozpatrywane w trybie tej ustawy.