Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.8.2022

Ogłoszenie nr WOP.526.3.8.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego (opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczejw sprawie*: sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Kopalni Dolomitu Ząbkowice”.
 

 


Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.04.2022 r.


Termin zakończenia konsultacji: 02.05.2022 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:    

•www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
•www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”.


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Urbanistyki i Architektury, tel.  32 295 67 26


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:    
Anna Markowicz, Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, tel. 32 295 67 26, e-mail: amarkowicz@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:    


Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,


b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

 


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

* W przypadku projektów aktu prawa miejscowego sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opinie oraz uwagi będą rozpatrywane w trybie tej ustawy.
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

mgr inż. Illa Marek