Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.26.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.26.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Dąbrowie Górniczej.

 Termin rozpoczęcia konsultacji: 10.10.2022
Termin zakończenia konsultacji: 18.10.2022

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”;
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”.


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Geodezji i Kartografii pokój nr 7, parter, tel. 32 295-69-07, motok@dg.pl.


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Marzena Otok - inspektor pokój nr 7, parter, tel. 32 295-69-07, motok@dg.pl.


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2022 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl.

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968),
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).


Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Arleta Grzesik