Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.27.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.27.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/357/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Górnicza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.10.2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 19.10.2022 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  Wydział Infrastruktury Miejskiej, pok. 315 /piętro III/, tel. (32) 295-67-86 e-mail: mpajak@dg.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Marcin Pająk – Starszy Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej 3 piętro, Pok. 315 Tel. (032) 295-67-86, e-mail: mpajak@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Miejskiej

Arkadiusz Grządziel

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społeczych dot. zmiany nazw przystanków: RAPORT.