Udostępnij:

Ogłoszenie nr WOP.526.3.29.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.29.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie:ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.
 Termin rozpoczęcia konsultacji: 07.11.2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16.11.2022 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna: Wydział Infrastruktury Miejskiej, 3 piętro, pok. 316, tel.(32)295-67-24, e-mail: infrastruktura@dg.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Monika Standio- Podinspektor, Piotr Lipiński - Starszy Inspektor, Wydział Infrastruktury Miejskiej, 3 piętro, pok. 316, tel.(32)295-67-24, e-mail: infrastruktura@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)


Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Miejskiej

Arkadiusz Grządziel