Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.33.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.33.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępownia rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, przyznania kryteriom liczby punktów oraz określenia dokuentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryterium.  
Termin rozpoczęcia konsultacji: 29.11.2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08.12.2022 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna: Wydział Oświaty, pokój nr 228, II piętro, tel. (032) 295-68-35 e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Marta Bobrowska-Juroff, Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, pokój nr 228, II piętro, tel. (032) 295-68-35 e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)


Z-ca Naczelnika
Wydziału Oświaty

Marta Bobrowska-Juroff