Udostępnij:

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.35.2022

Ogłoszenie Nr WOP.526.3.35.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.Termin rozpoczęcia konsultacji:  02.12.2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 12.12.2022 r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”;
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”.

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  

Wydział Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia pokój nr 211, II piętro


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Magdalena Józwa-Katolik, Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia- pokój nr 211, II piętro, tel. 32 295 96 04, e-mail: mkatolik@dg.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:    

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:


a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl.


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)