Udostępnij:

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.23.2014

Ogłoszenie Nr BOP.526.3.23.2014 o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika „Kuźnica Warężyńska” – część północno-zachodnia w rejonie DK1, ulic: Ujejskiej i Krynicznej - Konsultacje zakończone.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:     23.06.2014
Termin zakończenia konsultacji:     21.07.2014

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce:  "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój 218, II piętro
tel. 032 295 67 26


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Katarzyna Szynkowska, Podinspektor  Wydziału Urbanistyki i Architektury,
pokój 218, tel. 032 295 67 26,
kszynkowska@dabrowa-gornicza.pl

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 04.08.2013 r. (decyduje data wpływu)
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 

Podstawa prawna:
-  Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pobierz:

 

Aleksandra Śliwa
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury