Tryb 16a UoDPPioW tzn. regranting

Nabór do komisji konkursowej

Wtorek, 23 marca, 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm) oraz w związku z Uchwałą nr XXIII/478/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. »