1,5 % dla Dąbrowskich OPP

Jeśli chcesz mieć wpływ na to jak zostanie wydany twój podatek i zależy Ci na tym, żeby w twojej okolicy działy się ciekawe rzeczy, a organizacje działające na terenie Dąbrowy Górniczej mogły działać jeszcze sprawniej - sprawdź, czy w twoim zeznaniu podatkowym e-PIT przekazałaś/przekazałeś 1,5% na wybraną, lokalną organizację pożytku publicznego! Rozliczając się z fiskusem nie zapomnij przekazać 1,5 % dla dąbrowskich organizacji pożytku publicznego. Masz na to czas do końca kwietnia!

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)?

Krok 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-pit

Krok 2. Wpisz swoje dane: 

• PESEL (albo: NIP i datę urodzenia) 

• kwotę przychodu z deklaracji za rok 2021

• kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2022 następnie potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2021 lub użyj profilu zaufanego

Krok 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP

Jeśli robisz to po raz pierwszy:

• wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1,5% podatku

• wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

• zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku

Jeśli chcesz zmienić OPP:

• wybierz opcję "zmieniam organizację"

• wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1,5%

• wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

• zatwierdź tę zmianę

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

• wybierz opcję "zmieniam organizację"

• nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym

• zatwierdź tę zmianę Potem wystarczy już tylko zaakceptować i wysłać zeznanie. 

 

Przedstawiamy Państwu wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia!

 

Tym organizacjom możesz przekazać swój 1,5% za 2022 r:

 

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ  

KRS 0000222993 

ze wskazaniem: Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej 

Stowarzyszenie prowadzi w Dąbrowie Noclegownię i Dom dla Bezdomnych. Placówka podejmuje działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej. Noclegownia dla Bezdomnych jest czynna przez cały rok zapewniając swoim pensjonariuszom zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez: zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca noclegowego, zapewnienie posiłków, w tym posiłków na gorąco, możliwość korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, pomoc w uzyskaniu opieki medycznej i sanitarnej, pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, działania aktywizujące adekwatne do rodzaju bezdomności, zapewnienie rzetelnej informacji w punkcie informatyczno – konsultacyjnym, praca socjalna oraz psychologiczno - pedagogiczna z osobami bezdomnymi, przez wykwalifikowany wolontariat. Dom dla bezdomnych - mieszkańcy placówki mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL

KRS 0000509628

Jest organizacją zrzeszającą ekspertów z różnych dziedzin, aby ich szkolenia i doradztwo było na najwyższym poziomie. Trenerów i wykładowców szkolą autorskim programem „Tylko praktyka”. Fundacja Centrum Kształcenia Furtacz.pl zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej pracy z azbestem i innymi materiałami rakotwórczymi i niebezpiecznymi.Przeprowadzili wiele darmowych szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, mających na celu propagowanie tego tematu wśród najmłodszych. Organizują bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy oraz jej bezpiecznego i higienicznego wykonywania, także z substancjami niebezpiecznymi takimi jak np. azbest, ołów. Prowadzą działania popularyzujące wiedzę w wielu aspektach życia społecznego.

 

DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA 

KRS 0000293251

Główne cele działalności Fundacji to: pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej oraz umożliwienie korzystania nowej i specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej. Dodatkowo fundacja może prowadzić działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działania z zakresu pomocy społecznej z i bez zakwaterowania, jak również inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

 

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „OTWARTE SERCA”

KRS 0000114529

Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w ramach którego działa 10 pracowni tematycznych, prowadzone są: doradztwo zawodowe i treningi z trenerem pracy, psychoedukacja i edukacja seksualna, muzykoterapia, relaksacja i choreoterapia, rewalidacja, teatroterapia i filmoterapia, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z Nordic Walking, na basenie i ogólnorozwojowe oraz uspołeczniające. Realizują również program “Droga do przyszłości” kompleksowego i wielospecjalistycznego oddziaływania rewalidacyjnego, wspierającego dzieci i młodzież z deficytami rozwojowymi, z terenu Dąbrowy Górniczej. W ramach programu prowadzona jest terapia metodą EEG Biofeedback, terapia metodą Johansena, Warnkego, trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera, arteterapia. W 2020 roku zrealizowali m.in. projekt „Budzik – nowa energia”, w którym mogły wziąć udział dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wzrokową oraz ze spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera wraz z rodzicami/opiekunami. Warsztaty rozwoje i integracyjne czekały na chętnych.

Najważniejsze zrealizowane projekty: organizują wiele wydarzeń, dzięki którym ich beneficjenci maja szansę na bogaty rozwój społeczny, kulturalny i zawodowy.

 

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE 

KRS 0000023455

Główną misją organizacji jest integracja i pomoc rzeczowa oraz materialna, w szczególności dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet, dzieci), bezrobociu, poprzez poszukiwanie miejsc pracy w szczególności kobietom. Pomaga samotnym matkom i ojcom, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz ofiarom po wypadkach drogowych. Osoby pokrzywdzone przez los zawsze mogą zapukać do drzwi Stowarzyszenia i otrzymać pomoc w postaci posiłku czy nowych ubrań.

 

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA CUKRZYCY

KRS 0000474362

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie. Cele realizowane są poprzez: organizowanie szkoleń i konferencji edukacyjnych, przeprowadzanie specjalnych kampanii społecznych propagujących problemy diabetyków oraz promujących zdrowy tryb życia, prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym oraz profilaktycznym, wspieranie badań naukowych.

Najważniejsze działania to: profilaktyka i edukacja w cukrzycy w specjalnie przystosowanym do tego autobusie – Diabetobus, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizacja konferencji tematycznych związanych z cukrzycą i edukacja pacjentów, wspieranie powstania nowoczesnego Oddziału Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

 

FUNDACJA FABRYKA KULTURALNA 

KRS 0000671541

Fundacja powstała na początku 2017 roku jako inicjatywa dwóch znajomych chcących uratować kulturowe dziedzictwo regionu w postaci wyrobów ząbkowickiej huty szkła. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie wspierania wszelkiej działalności i poszerzanie wiedzy na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

FUNDACJA „GODNE ŻYCIE”

KRS 0000139088 

Fundacja Godne Życie od początku swojego istnienia otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz potrzebujące wsparcia rodziny zamieszkujące Dąbrowę Górniczą. Naszym celem jest nadanie życiu młodych ludzi sensu, pasji oraz motywacji do realizacji swoich ambicji i rozwoju. Poprzez dostarczanie kompleksowej pomocy w naszych placówkach dzień po dniu zapewniamy naszym podopiecznym to, czego najbardziej potrzebują- ciepło rodzinne. Fundacja stanowi drugi dom dla ponad 100 jej podopiecznych.

Najważniejsze działania to: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; Akademia Wyobraźni Dziecięcej, Dziecięca Fabryka Kreatywności, Akademia Gry i Zabawy; prowadzenie 3 punktów Dąbrowskich Poradni Prawnych; prowadzenie 3 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; organizacja zajęć oraz dąbrowskiej zbiórki słodyczy.

 

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYGRAJMY RAZEM"

KRS 0000369145

Celem organizacji jest wsparcie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, jak również ich rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez udział w kulturze i sztuce. Koncerty i inne projekty artystyczne fundacji są otwarte i bezpłatne dla publiczności z terenu Dąbrowy Górniczej i nie tylko. Za swą działalność Fundacja „Wygrajmy Razem” została uhonorowana w 2012 r. przez Fundację Anny Dymnej nagrodą „Zaczarowane Jajko”. Pięć lata temu organizacja Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej otrzymała podczas śląskiej gali statuetkę „Lodołamacz” za wzorową i godną naśladowania działalność na polu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Najważniejsze projekty realizowane to: Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”; Przegląd Wokalnych Talentów Muzyka – Wyobraźnia – Ciemność; czy też Akcja Edukacyjno-Kulturalna „Miej Obraz Osoby Niewidomej” czyli projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas którego dzieci przełamują bariery i lęki przed niepełnosprawnymi.

 

FUNDACJA NASZE DZIECI

KRS 0000377619

Celem działalności Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również swoją aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.Najważniejsze projekty: współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie; w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci; pikniki, akcje charytatywne dot. zdrowego stylu życia; ufundowanie nagród w przeglądzie piosenki dziecięcej; wsparcie organizacyjne zawodów w pierwszej pomocy; wspomaganie innych organizacji w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.

 

FUNDACJA SZKOLNA TZN

KRS 0000580857

Fundacja powstała z inicjatywy i na bazie wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Te doświadczenia są wynikiem realizacji różnorodnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus+, współpracą z ośrodkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem TZN poprzez między innymi organizację praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek edukacyjnych, na terenie Dąbrowy Górniczej, regionu Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska.

 

KLUB SPORTÓW WODNYCH "HUTNIK" - POGORIA

KRS 0000063580 

Celem Klubu jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez: wychowanie fizyczne, sport oraz rekreację i rehabilitację ruchową. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność statutowa klubu prowadzona jest na zbiorniku Pogoria I w oparciu o własną przystań jachtową. Klub prowadzi także działania związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych nauki żeglowania, nawigacji morskiej, locji, meteorologii oraz pozostałych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń na stopnie żeglarskie. Działania podejmowane przez Klub to także zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sympatyków żeglarstwa, a także organizowanie zawodów sportowych w żeglarstwie.

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" STRZEMIESZYCE MAŁE

KRS 0000297042

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW

KRS 0000023953

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych oraz szkolno-wychowawczych, LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.

 

MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA

KRS 0000274168

Miejski Klub Sportowy organizuje i rozwija sport wyczynowy i młodzieżowy w zakresie siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki. Celem MKS jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród obywateli Dąbrowy Górniczej poprzez zaangażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań.  Najważniejsze realizowane projekty to: udział zespołów i reprezentantów klubu w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

KRS 0000012847

ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Działa w celu integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawy dostępu do informacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 45 lat.

 

ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓRNICZA 

KRS 0000512353 

Klub Sportowy został założony 7 lipca 1925 roku. Przez prawie sto lat działalności wrósł w sportową i nie tylko sportową społeczność naszego miasta. Aktualnie klub prowadzi piłkarską drużynę seniorów oraz szkółkę piłkarską, w której trenują zawodnicy w kategoriach wiekowych od skrzata do juniora. Aktualnie w szkółce trenuje około 140 zawodników w wieku od 4 do 16 lat. Klub propaguje wśród swoich członków i sympatyków uprawianie zdrowego trybu życia, zachęca do aktywności fizycznej, kreuje postawy związane ze sportowym i zdrowym trybem życia.

 

STOWARZYSZENIE DAR SERCA

KRS 0000301248

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Od 2008 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku od 6-14 lat. Podejmuje działania mające na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Promuje zdrowe odżywianie m.in. poprzez założenie ogródka ziołowego. W ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną finansuje obiady szkolne dla 100 dzieci z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina. Uczy tolerancji organizując interaktywne audycje muzyczne prowadzone przez osobę niewidomą. Podopieczni Stowarzyszenia poznają świat poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, podróżnikami. Rozwija pasje i zainteresowania młodych ludzi, wywołuje ciekawość poznawczą dzięki urządzaniu imprez i wycieczek edukacyjno-turystycznych dla chętnych dzieci z Dąbrowy Górniczej. Najważniejsze realizowane projekty to: Świetlica środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI, Zimowa Akademia Rozmaitości, Wakacyjna Akademia Rozmaitości, Warsztaty wrażliwości, Akademia Rozmaitości, Akademia Zdrowego Dzieciaka, Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej, Pajacykowa Sieć Pomocowa.

 

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW AKADEMII WSB

KRS 0000377565

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii WSB powstało z inicjatywy absolwentów (Liderów Roku oraz przedstawicieli zarządów Samorządów Studenckich 15-letniej historii Uczelni). Myślą przewodnią jest realizacja jednego z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki - transferu wiedzy do biznesu. Stowarzyszenie ma na celu inicjowanie przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń, warsztatów branżowych i konferencji. Ponadto założono działania mające na celu integrację społeczności akademickiej.  Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii WSB jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i integracyjnych, uzupełniania i aktualizowania przez członków Stowarzyszenia wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych oraz transferu wiedzy z poziomu uczelni wyższej do środowiska gospodarczego.

 

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH "RAZEM DO CELU"

KRS 0000114587

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój. Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.

 

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS 0000186577

ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpracuje z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dba o interesy krwiodawców i pacjentów. Do głównych działań organizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć należy akcje honorowego krwiodawstwa w Zagłębiu oraz prowadzenie działalności propagującej akcję "Ambulans". Klub SHDKRP prowadzi także działania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

STOWARZYSZENIE KROKUS

KRS 0000467998

Stowarzyszenie działa od 2013 roku. Zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Stowarzyszenie prowadzi Klub Integracyjno – Terapeutyczny dla Osób Niepełnosprawnych, „Jesteśmy Wśród Was”, który mieści się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej. Głównym jego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym, które ukończyły wszystkie etapy edukacji i pozostają w domu pod opieką rodziców. Poprzez odpowiednio dobrane programy i metody, kadrę pedagogów – terapeutów oraz grupę wolontariuszy, wspiera ich rozwój emocjonalny, kształtuje pozytywne postawy i wzorce zachowań, zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

 

STOWARZYSZENIE KOCIA PRZYSTAŃ

KRS 0000528257

Zwierzęta chore, młode lub takie, które po miesiącach lub latach spędzonych w ciepłych domach zostają wyrzucone na ulice, nie są w stanie poradzić sobie same, przez co są narażone na wypadki, choroby i agresję ze strony innych stworzeń. To właśnie z myślą o nich, założone zostało Stowarzyszenie Kocia Przystań, w której na każdego kota czeka ciepłe posłanie, pełna miska, czysta kuweta i mnóstwo miłości ze strony wolontariuszy. Organizacja dzięki ciężkiej pracy ludzi dobrej woli działa na rzecz pomocy bezdomnym kotom. Zajmuje się odławianiem porzuconych, osieroconych i chorych kotów, które bada, leczy, szczepi, a następnie szuka dla nich odpowiedzialnego i kochającego domu.

 

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

KRS 0000204851

Stowarzyszenie zrzesza środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością przy wykorzystaniu przemienników radiowych jak i telewizyjnych. Propaguje idee nowoczesnych amatorskich technologii łączności radiowych i telewizyjnych oraz popularyzuje miasto i region z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień. Prowadzi również działalność poprzez upowszechnienie wiedzy i edukację oraz politechnizację dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych.

 

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ p.n. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI  

KRS 0000169477

Klub Bokserski propaguje idee pięściarstwa, wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, promuje zdrowy tryb życia. Treningi bokserskie organizowane są dla młodzieży do lat 18 - ćwiczą w nim zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Funkcjonując jako organizacja pożytku publicznego, Dąbrowski Klub Bokserski corocznie w ramach akcji lato organizuje dla dzieci i młodzieży darmowe zajęcia sportowe z boksu i kick-boxingu, w ramach których odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, marszobiegi, gry, zabawy, wykłady historii sportu oraz rozdawane są nagrody dla uczestników.  Najważniejsze projekty to: corocznie w miesiącach wakacyjnych i ferii klub organizuje akcję „Lato” i „Zima” dla najmłodszych i nie tylko, oraz organizacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wycieczki krajoznawczej po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA

KRS 0000152376

ze wskazaniem: oddział w Dąbrowie Górniczej

Przedmiotem ich działalności statutowej jest m.in. niesienie pomocy ludziom uzależnionym i współuzależnionym, osobom będącym ofiarami przemocy, bezdomnym, samotnym, zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym, udzielanie wsparcia osobom szukającym pomocy dla swoich bliskich oraz dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Niosą wsparcie i pomoc opartą o zasady etyki chrześcijańskiej prowadząc Punkt Konsultacyjny, organizując otwarte spotkania trzeźwościowe, prowadząc chrześcijańską grupę wsparcia, prowadząc spotkania motywacyjne na szpitalnych oddziałach Terapii Uzależnień.

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 

KRS 0000131323

ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomaga młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integruje młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

 

ZIEMIA I MY - CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

KRS 0000004050

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki. Trzon działalności to edukacja ekologiczna, której tematem są zarówno problemy środowiska, jak i jego walory, szczególnie w wymiarze lokalnym. Pokazują co ciekawego jest w naszym sąsiedztwie i co możemy z tym zrobić, jak środowisko działa na nas a my na środowisko. Pracują przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą szkolną, a niektóre działania kierują wprost do dorosłych.

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW ŚLĄSKA 

KRS 0000273051

ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku, jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań zgodnie z jego poglądami, wyznaniem  i rasą, w zgodzie z przyrodą.

Najważniejsze projekty to: prowadzenie śródrocznej działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych polegająca na cotygodniowych spotkaniach podczas zbiórek oraz organizacji rajdów, wycieczek oraz biwaków.

 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

KRS 0000116212 

ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 42-523; Łęka 42-523.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspierają różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Działalność OSP obejmuje m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie. 

 

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POGORIA IV

KRS 0000661931

Celem działalności Związku jest dbałość o zbiornik Pogoria IV. Na bieżąco monitorują stan wód tego zbiornika i dyskutują nad możliwością jego rekreacyjnego rozwoju. Oprócz tego edukują na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.