Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewcza 6a

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego - Naczelnik: Piotr Drygała

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zastępca Naczelnika: Magdalena Mike

Zastępca Naczelnika: Agnieszka Sienkiewicz - Ćwik

 

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego i Konsultacji Społecznych 

Zastępca Naczelnika: Agnieszka Sienkiewicz - Ćwik

Podinspektor: Filip Parulski

Pomoc administracyjna: Dominika Dubiel

 

e-mail: twojadabrowa@dg.pl

Facebook: Fanpage DBP

Tel.: 518 270 597

 

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zastępca Naczelnika: Magdalena Mike

Inspektor: Aleksandra Nadolna

Podinspektor: Aneta Dors

Pomoc administracyjna: Karolina Ogłódek

Pomoc administracyjna: Alicja Zaburda

e-mail: cao@dg.pl

Facebook: Fanpage CAO

Tel: 668 573 952

 

Sekretariat

Tel: 602 502 478

 


Do zadań Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej należy w szczególności:

 

Zadania w obszarze strategicznym (horyzontalnym) rozwoju miasta opartego o społeczeństwo obywatelskie.

1. Opracowywanie dokumentów strategicznych i operacyjnych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.

2. Monitoring i analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w obszarze i dziedzinach realizacji polityk horyzontalnych odnoszący się do społeczeństwa obywatelskiego.

3. Tworzenie i prowadzenie bazy danych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ruchów nie formalnych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu oraz procesów partycypacji i konsultacji.

4. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej NGO oraz szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta.

5. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach dotyczących III sektora oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

6. Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących III sektora, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.

7. Współpraca z instytucjami, organizacjami zewnętrznymi w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju miasta.

8. Prowadzenie i wspieranie projektów oraz procesów mających na celu zwiększanie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.

 

Zadania dotyczące procesów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

9. Koordynacja współpracy między organizacjami pozarządowymi a komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta.

10. Rozwój systemu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej oraz wdrażanie nowych rozwiązań wynikających z przepisów prawa i stosowania dobrych praktyk.

11. Prowadzenie konsultacji dokumentów strategicznych, programów i aktów prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i sfery działalności pożytku, w tym prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Kreowanie Partnerstwa pomiędzy Urzędem Miejskim a organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań pożytku publicznego.

13. Organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

14. Współpraca z merytorycznymi wydziałami przy organizowaniu konkursów ofert na dotacje.

15. Prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej świadczącego bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem lub podjęciem działalności w trzecim sektorze oraz działaniach obywatelskich.

16. Wspieranie NGO w pozyskiwaniu na działalność środków pochodzących spoza budżetu miasta.

17. Przyjmowanie ofert organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tzw. małego grantu.

18. Koordynowanie i wspieranie ciał opiniująco – doradczych Prezydenta (w szczególności:  Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza, Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza) oraz jego Pełnomocników.

19. Współpraca przy realizacji projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, w tym: prowadzenie badań, ekspertyz, konsultacji i animacji społecznych dotyczących rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej.

 

Zadania dotyczące procesów partycypacji i konsultacji.

20. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej oraz organizacja prac Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

21. Organizacja i koordynacja konsultacji z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji samorządowej.

22. Organizacja i koordynacja procedury wyboru priorytetowych działań i inwestycji w osiedlach (budżetu partycypacyjny).

23. Organizacja i koordynacja procedury budżetu obywatelskiego (ogólnomiejskiego).

24. Prowadzenie i wspieranie oraz animacja działań jednostek pomocniczych.