Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Wnioski o realizację zadania publicznego gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie inicjatywy lokalnej mogą dotyczyć:

  • działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  • działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt  3, 4, 5, 16 i 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kto może złożyć wniosek?:

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)do złożenia wniosku o realizację zadania publicznego gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie inicjatywy lokalnej mają prawo:

  • mieszkańcy Dąbrowy Górniczej bezpośrednio,
  • mieszkańcy Dąbrowy Górniczej za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Dąbrowy Górniczej.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek określa Zarządzenie Nr 89.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 15.02.2011.

Wniosek o realizację zadania publicznego gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie inicjatywy lokalnej musi być złożony w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej osobiście lub przesyłką na adres:

  • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Informacji oraz pomoc w przygotowaniu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Kto i jak ocenia wniosek?

Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria wskazane w § 5 uchwały nr LVII/993/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W przypadku decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wydział wskazany przez Prezydenta Miasta wraz z wnioskodawcami, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. Na podstawie dokumentacji, wnioskodawcą umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.

Zobacz: