Udostępnij:

Mały grant po 1 marca 2019 r.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.) Miasto Dąbrowa Górnicza może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

  • Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
  • Łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie jednemu podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe zasady składania ofert przez organizacje pozarządowe na mały grant oraz tryb postępowania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej określa Zarządzenia Nr 225.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy).

 

Oferta Stowarzyszenia Przyjazny Dom

Stowarzyszenie ,,Przyjazny Dom’’ złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, czyli w ramach art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz 571).  Realizacja zadania została uznana za celową.  Do dnia 26.09.2023 r. można zgłaszać uwagi do projektu.  Tytuł zadania publicznego: ,,Indywidualne konsultacje, poradnictwo i psychoedukacja w zakresie uzależnień behawioralnych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi’’  Data opublikowania oferty: 19.09.2023 r.  Data zakończenia publikacji: 26.09.2023 r.  Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia »