Udostępnij:

Mały grant po 1 marca 2019 r.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.) Miasto Dąbrowa Górnicza może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

  • Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
  • Łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie jednemu podmiotowi nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. w danym roku kalendarzowym.

Szczegółowe zasady składania ofert przez organizacje pozarządowe na mały grant oraz tryb postępowania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej określa Zarządzenia Nr 225.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy).