Udostępnij:

Deklaracje i polityki

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ngo.dabrowa-gornicza.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF), Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane
do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Zubko, um@dg.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322956700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21:

 • Do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi rozsuwają się automatycznie.
 • Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
 • Korytarze w budynku są przestronne.
 • Na schodach w dwóch klatkach obiektu od poziomu – 1 do O zamontowane zostały żółte nakładki na schody pełniące funkcję ostrzegawczo-ochronną, ostrzegają osoby niedowidzące o krawędzi stopnia.
 • Schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.
 • Na każdym piętrze, na wypadek zagrożenia, dostępne są krzesła ewakuacyjne dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Dwie windy wyposażone są w przyciski z alfabetem Braill’a, jedna z nich została udźwiękowiona.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta (parter przy stanowisku nr 20) znajduje się obniżona lada dla osób na wózkach inwalidzkich lub o niskim wzroście.
 • W holu głównym w Biurze Obsługi Klienta znajduje się wyodrębniony tzw. otwarty pokój/ pokój cichej obsługi, który jest miejscem obsługi dostępnym m.in. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim a także osób z nadwrażliwością sensoryczną.
 • Na stanowisku 14 – Biura Obsługi Klienta zamontowana jest stacjonarna pętla indukcyjna, dostępne są także przenośna pętla indukcyjna oraz powiększająca lupa elektroniczna.
 • Na każdym piętrze znajduje się przestronna, dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta.
 • Na parkingu przed budynkiem Urzędu jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniającą do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
 • Osoby z niepełnosprawnością, które chcą skorzystać z zamkniętego parkingu pod budynkiem, przy wjeździe, za pomocą przywołujące przycisku, kontaktują się z ochroną budynku. W razie potrzeby pracownik ochrony pomaga skorzystać z windy dostępnej na poziomie -1

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 6a - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej:

 • Dostęp do poziomu 0 budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przy drzwiach wejściowych zamontowany został system wezwania asysty.
 • Na potrzeby osób niedowidzących drzwi oszklone w budynku zostały oklejone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno – żółtym.
 • Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient.
 • W recepcji budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.
 • Budynek nie jest wyposażony w windy.
 • Sale szkoleniowe na poziomie 0 są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego zatrudnionego w budynku przy ulicy Granicznej 21 na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby lub telefonicznie.

Aplikacja mobilna

DG dla aktywnych w wersji dla systemu iOS.

Informacje dodatkowe

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia TAB
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia ENTER
 • Przewijanie widocznej części strony ALT + 1
 • Przejście do menu głównego ALT + 2
 • Przejście do treści CTRL + ALT + +
 • Powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + –
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + ALT + 0
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki CTRL + ALT + C
 • Przejście do strony głównej CTRL+ALT+H

Tłumacz języka migowego

Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza
języka migowego – Marioli Węgrzynowicz. Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl

____________________________________________________

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie ngo.dabrowa-gornicza.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania HTTP/HTTPS,

 • kod odpowiedzi HTTP/HTTPS,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu ngo.dabrowa-gornicza.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu ngo.dabrowa-gornicza.pl.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.